Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 • Gondoskodik az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenõrzésérõl,
 • Véleményezi az éves költségvetés tervezetét, valamint a féléves és éves beszámoló tervezetét is
 • Vizsgálja a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságát, valamint a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését.
 • Véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti a gazdasági vezető által előkészített pénzügyi-gazdasági tevékenységét.
 • Ellenőrzi az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységét. Ennek keretében az UOÖ a MUKDK és a Hivatal vezetőitől és dolgozóitól írásos jelentést és  feljegyzést kérhet, az UOÖ, MUKDK, Hivatal pénzügyi-gazdasági tevékenységét illetően. Az UOÖ, MUKDK és Hivatal Önkormányzat részletesen vezetett könyvelési anyagait és iratait megvizsgálja (negyedéventi bontásban), azokról térítésmentesen másolatot kérhet, illetőleg szükség esetén szakértővel megvizsgáltathatja. Az UOÖ, MUKDK és Hivatal Önkormányzat részletesen vezetett könyvelési anyagait a gazdasági refernens munkaidőben köteles a PÜEB részére és a képviselők részére bocsájtani. 
 • Megvizsgálja és a közgyűlés elé terjeszti valamennyi pénzügyi-gazdasági jelentést, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolót, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a PÜEB a soron következő testületi ülésen a közgyűlés elé terjeszt. Amennyiben az ügyben azonnali vagy a soron következő ülés időpontját megelőző határidőhöz kötött döntés illetve intézkedés szükséges, és a gazdasági vezető a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot erről írásban tájékoztat, akkor a PÜEB indítványt nyújt be rendkívüli önkormányzati ülés összehívására.
 • A gazdasági vezetővel és a gazdasági refenssel együttmüködve az UOÖ, MUKDK, HIvatalnak a gazdasági vezető feladata a részletes részletesen vezetett könyvelési anyag vezetése a PÜEB negyedéves bontásban ellenőrzéséről gondoskodik ellenőrzési rendszerrel.
 • Ellenőrzi az Önkormányzat, MUKDK és Hivatal éves pénzügyi jelentéseit.
 • Az UOÖ a MUKDK Intézményvezetőjével közösen a programtervnek megfelelően a PÜEBvéleményezi az önkormányzati és MUKDK által tervezett programok pénzügyi fedezetét és azok megalapozottságát, jogosságát.
 • Utólagosan, tételesen ellenőriz évente legalább 3 önkormányzati projektet  Elbírálja a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek az Ukrán Országos Önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelmeit, javaslatot tesz a Közgyűlés felé a támogatással kapcsolatos döntésre a többi bizottsággal előzetesen egyeztetve és konszenzusra törekedeve.
 • Ellenőrzi a Közgyűlés által elfogadott, helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat és civil szervezet által benyújtott támogatási kérelem kapcsán megkötendő együttműködési megállapodást, amely a hivatalvezető a PÜEB részére bocsájtja.
 • Ellenőrzi a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásához kapcsolódó bizonylatokat és jogosultságukat amelyeket a gazdasági referens külön regisztrálja (összefoglaló táblázat),es a PÜEB részére bocsájtja, ezeket a PÜEB ülésén megtárgyalja és jegyzökőnyve rögziti. Szükség esetén a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzatoktól és civil szervezetektől módosítást illetve hiánypótlást kér, az ellenőrzés  eredményét az ülésen megtárgyalja, és annak eredményét jegyzökönyvbe rögziti, melyet a soron következő közgyűlés testületi ülésen szóban ismertet.
 • Véleményezi a gazdasági vezetői pályázatokat, majd javaslatot tesz a gazdasági vezető személyére, amely személyt a Képviselőtestület nevez ki vagy ment fel.
 • Véleményezi a pénzügyi területen dolgozók pályázatát, majd javaslatot tesz a azok személyére.
 • Véleményezi a belső ellenőri pályázatokat, majd javaslatot tesz a belső ellenőr személyére.
TOVÁBB