IMG_6923_0

Ярослава Сабо

Голова

Ярослава Сабо

Голова Державного самоврядування українців Угорщини
Ярослава Сабо є голо­вою Державного самоврядування українців Угорщини з 2019 року. Понад двадцять років бере активну участь в житті української громади Угорщини. З 2002 року є головою Самоврядування українців Варпалоти, з 2004 року — депутатом Дер­жавного самоврядування українців Угорщини. За пе­ріод своєї діяльності організувала багато культурних подій у Варпалоті, активно брала участь у заходах Державного самоврядування.
ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОСТУ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНЦІВ УГОРЩИНИ:
Культура. На ниві культури продовжимо ор­ганізовувати заходи, які вже стали для громади традиційними, а також будемо підтримувати діяль­ність новостворених українських самоврядувань. До наших свят залучатимемо висококласні про­фесійні колективи та виконавців з України, для гідної презентації української культури в Угорщині. Плануємо продовжити співпрацю з Посольством України в Угорщині та налагодити взаємодію з само­врядуваннями інших національних меншин Угорщини. Також хочемо налагодити дружні сто­сунки з українською діаспорою інших країн.
Освіта. Державне самоврядування українців Угор­щини продовжує забезпечувати діяльність Української недільної школи. Працює і активно підтримується дошкільна група при Недільній школі. Також Державне самовря­дування українців Угорщини фінансує діяль­ність Рідної Школи в Будапешті, яка діє при Фундація УГКЦ в Угорщині. Також хочемо запровадити курси угорської мови для місцевих українців, оскільки багато людей відчувають у цьому потребу. Продовжується фінансова підтримка всіх тра­диційних дитячих заходів та літніх таборів.
ЗМІ й видавнича діяльність. Державне самоврядування українців Угор­щини й надалі продовжує видавати свій часо­пис «Український вісник» і фінансувати видання часопису Товариства української культури в Угорщині «Громада». Заплановано відновити видавничу діяльність Самоврядування і таким чином популяризу­вати творчість місцевих письменників, поетів, публіцистів та митців.
Віросповідання і релігія. Державне самоврядування українців Угор­щини сприяє проведенню регулярних бо­гослужінь православної конфесії для забезпечення духовних потреб православних українців Угорщини і підтримувати відзна­чення православних свят. Також продовжуватиметься фінансова підт­римка Державним самоврядуванням українців Угорщини духовно-культурного життя укра­їнської греко-католицької парафіяльної спіль­ноти.