Oktatási Bizottság

 • Felügyeli az Önkormányzat által szervezett, iskolarendszeren kívül folyó képzések (vasárnapi iskola, zenei képzés) megszervezését és mûködtetését, valamint az Önkormányzat által támogatott képzések működését annak érdekében, hogy összhangban legyen a Közgyűlés határozataival a támogatás felhasználása.
 • Véleményezi az éves költségvetés tervezetét, valamint a féléves és éves beszámoló tervezetét is.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a magyarországi ukrán nemzetiségi egyesületekkel valamint egyházi felekezetekkel a kulturális, oktatási és egyházi ünnepek projektek összehangolása érdekében.
 • Figyelemmel kíséri a nemzetiségi kultúra, oktatás, tudomány és művelődés támogatására kiírt állami pályázatok megjelenését és tájékoztatja a közgyűlést a pályázás feltételeiről, majd felügyeli a pályázati anyag elkészítését, és jóváhagyja azt. A pályázatok írására beérkezett pályázatokat elbírálja és javaslatot tesz, hogy kire bízza az Önkormányzat a pályázatok megírását és kezelését kuturális, művelődési vagy oktatási témakörökben.
 • Folyamatosan egyeztet az Önkormányzat kulturális és oktatási intézményeinek vezetőivel, valamint a Magyarországon működő ukrán egyházközösségek vezetőivel
 • Véleményezi az Önkormányzat és annak kulturális és oktatási intézményeinek éves programtervét, ezen szervek és a Hivatal költségvetését, és felügyeli az egyes rendezvények megszervezését és összehangoltságát az egyes szervezetek között 
 • Figyelemmel kíséri az ukrán nemzetiségi színház működését és javaslatot tesz annak igazgatójára
 • Véleményezi az Önkormányzat intézményeinek vezetői posztjára és az Önkormányzat által fenntartott médiumok főszerkesztői pozíciójára beérkezett pályázatokra és javaslatot tesz a vezető, főszerkesztő személyére.
 • A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ vezetőjével együttműködve javaslatot tesz az ukrán-magyar kapcsolatok erősítését szolgáló kiadványok készítésére, előzetesen elbírálja a kiadvány támogatására benyújtott kérelmet, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a támogatás formájára az Ifjúsági, Média és Informatikai Bizottsággal együttműködve,
 • Folyamatos kapcsolatot tart az európai ukrán kulturális szervezetekkel,
 • Ellenőrzi az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységét a kulturális, oktatási valamint egyházzal kapcsolatos projektek esetében. Ennek keretében az Önkormányzat tisztségviselőitől, dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Önkormányzat könyveit és irataiba betekinthet, azokról térítésmentesen másolatot kérhet és azokat megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja,
 • Javaslatot tesz az Önkormányzatok kulturális és oktatási intézményeinek hatékony működésére, szükség esetén a folyamatok átszervezésére, valamint az intézmények vezetőjére az IMI Bizottsággal együttműködve
 • Javaslatot tesz ösztöndíjprogramra az IMI Bizottsággal egyeztetve, valamint elbírálja a beérkezett pályázatokat és megítéli a támogatási összeget a Közgyűlés által megszavazott kereten belül
TOVÁBB